گفت‌وگوی برجای‌ماندگان؛ دلقکی که حیات را نابود می‌کند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید