غارت به سبک آمریکا؛ کمک های بشردوستانه برای زلزله کرمانشاه هم شامل تحریم شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید