سرلشکر جعفری: با صدای بلند می گویم سپاه هم به دنبال صلح است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید