روحانی: شهامت میخواهد انسان برای مصالح جامعه اسلامی دست صلح دراز کند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید