"الجبیر" به سازمان ملل پرید!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید