اسدی: آقای‌ کی‌روش! حتما در باغ وحش بزرگ شدید که از ادبیات عقرب و مار استفاده می‌کنید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید